HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở:
a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân;
đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;
e) Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Tổ chức cán bộ;
d) Phòng Nghiệp vụ Y;
đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;
e) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
3. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:
a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục (nếu có).
4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:
a) Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình thành lập trên cơ sở sát nhập các Trung tâm có cùng chức năng.
Trong khi chưa thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thì Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính đã được giao.
b) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:
* Tuyến tỉnh:
- Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình;
- Thành lập bệnh viện đa khoa tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa khi có đủ điều kiện về nguồn lực;
* Tuyến huyện:
- Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy;
- Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh;
- Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới;
- Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch;
- Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa;
- Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa;
c) Lĩnh vực Kiểm nghiệm:
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
d) Lĩnh vực Pháp y và Giám định y khoa:
Trước mắt giữ nguyên Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y, khi đủ điều kiện thì thực hiện chia tách thành Trung tâm Pháy y và Trung tâm Giám định Y khoa.
đ) Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp y tế
Thực hiện lộ trình lên Trường Cao đẳng Y tế theo Đề án đã được phê duyệt.
e) Lĩnh vực truyền thông: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
g) Trung tâm Y tế huyện:
Trung tâm Y tế huyện được tổ chức thống nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng và dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật, gồm:
- Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy;
- Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh;
- Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới;
- Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch;
- Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn;
- Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch;
- Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa;
- Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa;
Các Phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.
5. Biên chế:
a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
c) Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

(Theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

[Trở về]