HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 22/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 22/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Đông

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Đội 6, Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã

Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Quảng Trạch

Quảng Phương

Trạm Y tế xã

Quảng Phương

Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Quảng Trạch

Quảng Thanh

Trạm Y tế xã

Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TYT Đồng lê

Đồng Lê- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Tuyên Hóa

Thạch Hóa

TYT Thạch Hóa

Thạch Hóa- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Tuyên Hóa

Cao Quảng

TYT Cao Quảng

Cao Quảng- Tuyên Hóa

Sáng 7h30p đến 10p30P

Chiều 13h30p đến 16h30p

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Ba Đồn

Quảng Minh

TYT Quảng Minh

Quảng Minh - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Quảng Ninh

Xuân Ninh

TYT xã Xuân Ninh

Xuân Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

21

Quảng Ninh

Hiền Ninh

TYT xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Quảng Ninh

Vạn Ninh

TYT xã Vạn Ninh

Vạn Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

[Trở về]