HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh triển khai một số nội dung Nghị định 59/2022/NĐ-CP và Đề án 06 

             Thực hiện Công văn số 1965/UBND-KSTT ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án 06 và Công văn số 2001/UBND-KSTT ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử theo nghị định số 59/2022/NĐ-CP và Đề án 06. Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng và tương đương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

 

             - Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo đúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

             - Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cấu trúc thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối để triển khai kết nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải.

             - Phối hợp với Công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích (poster), video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…). Tạo mã QR code để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công.

             - Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phối hợp với Công an các cấp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, sử dụng hình thức xác thực bằng tài khoản định danh điện tử khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC/Hệ thống MCĐT tỉnh để thay thế cho hình thức xác thực biểu mẫu, tờ khai bằng chữ ký số và được tự động điền thông tin, dữ liệu công dân thay vì phải cung cấp, cập nhật lại các thông tin, dữ liệu đã khai báo trên CSDLQG về dân cư theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.
 

(Công văn 2979/SYT-TCCB ngày 03/11/2022 của Sở Y tế)

 

Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

 

Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ

 

Luật cư trú năm 2020

 

[Trở về]