HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

           Thực hiện Công văn số 5168/VPUBND-TH ngày 14 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Sở Y tế dự kiến tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ:

1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

3. BIỂU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2022

4. CÁC BÀI THAM LUẬN

[Trở về]