HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 
Đề nghị các đơn vị tải về các Tài liệu, Hướng dẫn liên quan Công tác Thi đua, Khen thưởng dưới đây để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định.

(Các Tài liệu, hướng dẫn dẫn liên quan Công tác Thi đua - khen thưởng năm 2016 sẽ được cập nhật thường xuyên trong bài viêt này)

1. Quyết định 40/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015, của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

2. Hướng dẫn 2415/HD-SYT, ngày 28/11/2016, của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng

3. Quyết định 580/QĐ-SYT, ngày 28/11/2016, của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành quy định xét công nhận đề tài, sáng kiến tặng thưởng danh hiệu thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

4. Quyết định 579/QĐ-SYT, ngày 28/11/2016, của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Y tế

5. Đang tiếp tục cập nhật....

[Trở về]