HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Y tế 
Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình

[Trở về]