HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu ôn thi Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi - thanh lịch ngành y tế Quảng Bình năm 2018 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP

HỘI THI ĐỀU DƯỠNG TRƯỞNG GIỎI NGÀNH Y TẾ QUẢNG BÌNH NĂM 2018

(Tải file tài liệu ở cuối trang này)

 

 

STT

Tên các Văn bản quy phạm pháp luật

và các chủ đề thi trắc nghiệm

Nội dung trọng tâm ra câu hỏi

 

1. Văn bản Quốc Hội:

 

1

Luật khám chữa, bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009

Học các Điều 2; 3; 6; ; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 24; 25; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 63; 66; 73; 90.

 

2. Văn bản của Bộ Y tế và Hội Điều dưỡng:

 

2

Quyết định số 3638/QQD-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế ban hành Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

-       Nội dung xanh, sạch đẹp

-       Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác báo cáo sơ kết, tổng kết.

-       Tổ chức thực hiện của các cơ sở y tế

-       Phụ lục: Tiêu chí cơ sở y tế “Xanh sạch đẹp”

3

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chế bệnh viện,

Quy định hội đồng người bệnh; Quy chế công tác kiểm tra; Quy chế thường trực; Quy chế cấp cứu ( QĐ số 01/2008/ QĐ ngày 21/1/2008);

Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện

4

Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

Bỏ các điều 1; 23; 24; 25; 26; 31 và phụ lục về:

- Tổ chức, nhiệm vụ của phòng điều dưỡng

- Nhiệm vụ quyền hạn của trưởng phòng điều dưỡng.

Còn lại học hết.

5

Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện

Học các điều: 1; 2;3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 21; 22; 23.

6

Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Học các Điều: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 26; 29; 30; 31.

7

Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/04/2012 của Bộ Y tế về phê duyệt “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”

Học phần Hai: Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

8

Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/08/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Học các điều: 3; 4; 5; 6; 10; 11;12;13;14;15; 20.

9

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức,viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

Học các điều: 2; 3; 4; 5; 6; 14; 15; 16; 17.

10

Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

Học các mục:

-    II. Các nhiệm vụ cụ thể.

-    IV. Tổ chức thự hiện.

11

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam được ban hành tại Quyết định 20/QĐ-HĐD của Hội điều dưỡng Việt Nam ngày 10/9/2012

Học toàn bộ nội dung.

12

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

-       Hướng dẫn thực hành phòng ngừa nhiểm khuẩn tiết niệu ở ngường bệnh có đặt thông tiểu

-       Nội dung thực hành vệ sinh tay

-  Quy định thực hành vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám chữa bệnh

13

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Học toàn bộ nội dung.

 

3. Văn bản liên bộ:

 

14

 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải y tế;

Học các điều: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 27.

 

4. Quản lý điều dưỡng

Tài liệu tham khảo:  Giáo trình: Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng. Bộ Y tế (Bệnh viện Trung ương Huế) Nhà xuất bản đại học Huế.  

Chú trọng các bài :

1. Phong cách lãnh đạo, quản lý

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo - huấn luyện điều dưỡng.

3. Kỹ năng giao tiếp.

4. Giám sát

5. Tổ chức cuộc họp.

6. Quản lý thời gian

7. Quản lý tài sản vật tư

8. Xây dựng bảng mô tả công việc

9. Thường quy đi buồng

 

5. Các kiến thức chuyên môn

Tài liệu: 

1.  Kỹ thuật điều dưỡng.

Bộ y tế (Vụ khoa học và đào tạo) nhà xuất bản Y học Hà Nội  – 2005 ; 

2. Hướng dẫn quy trình chăm sóc Người bệnh Tập II,

Bộ Y tế, Nhà xuất bản y học Hà Nội - 2004.  Chú trọng nội dung:

- Chương I: Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản    

- Chương X:  Chuyên khoa xét nghiệm    

3. Hướng dẫn tiêm an toàn. Chú trọng nội dung:

- Phần III: Các giải pháp thực hành tiêm an toàn.

- Phần IV: Dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp với tác nhân gây bệnh đường máu trong tiêm.

 

6. Các tình huống giao tiếp, ứng xử trong quản lý điều dưỡng và chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

Giải quyết các tình huống bất cập trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Người bệnh dựa trên thực hiện Luật, Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử; Kỹ năng quản lý lãnh đạo và hiểu biết chuyên môn:

-       Với người bệnh

-       Với đồng nghiệp

-       Với cơ quan, tổ chức.

Ghi chú:

- Đề nghị các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử Sở Y tế (Theo địa chỉ: syt.quangbinh.gov.vn) mục tải xuống để tải tài liệu

- Đối với tài liệu Quản lý điều dưỡng: Để thống nhất tài liệu ôn thi, Văn phòng tỉnh hội đã cung cấp cho các Chi hội cơ sở, cuốn sách: Giáo trình: Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng. Bộ Y tế (Bệnh viện Trung ương Huế) Nhà xuất bản đại học Huế. 

- Liên hệ:

1. Bs Đặng Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 01255777286, Email: huyen.sytqb@gmail.com

2. CN Đỗ Thị Kim Quy, Chánh Văn phòng Sở Y tế, ĐT: 0919086394, Email: quysyt@gmail.com

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI:

- Thông báo số: 524/TB-SYT ngày 26/3/2018 của Ban tổ chức Hội thi:

- Phụ lục 1: Danh sách tham gia hội thi cấp tỉnh (file Ms Excel):

- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hội thi cấp cơ sở (file Ms Word):

- Hướng dẫn nội dung trọng tâm ôn tập (file Ms Word):

TÀI LIỆU ÔN TẬP:

Phần 1:

Phần 2:

[Trở về]