HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y Quảng Bình 

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y Quảng Bình thông báo tuyển dụng

1. Tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2017

2. Tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017

Cụ thể:

 

I. TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2017

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (Có biểu phụ lục số 1 đính kèm)

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02 vị trí

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng k‎‎ý dự tuyển:

(Có biểu phụ lục số 2 đính kèm)

3. Nội dung tuyển dụng

3.1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký xét tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22

Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Hồ sơ đăng ký‎ dự tuyển:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định. Đối với bảng điểm học tập không theo thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 thì phải được quy đổi ra thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 khi nộp hồ sơ; Trường hợp người dự xét tuyển không được đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà điểm học tập và điểm tốt nghiệp không rõ ràng thì phải được cơ sở đào tạo xác nhận cụ thể về điểm học tập, điểm tốt nghiệp khi nộp hồ sơ.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì nộp bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

+ Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ; 04 ảnh 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ/ 01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.

- Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 22cmx32cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

3.3. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm/ 01 Hội đồng tuyển dụng.

3.4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

3.5.Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 17/01/2018 đến hết ngày 13/02/2018.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y Quảng Bình.

* Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới

Chi tiết tại Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2017, số 255/KH-TTGĐYK-PY ngày 29/12/2017 của Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình.

II. TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu (Có biểu phụ lục số 1 đính kèm)

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 01 vị trí

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng k‎‎ý dự tuyển:

(Có biểu phụ lục số 2 đính kèm)

3. Nội dung tuyển dụng

3.1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký xét tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Hồ sơ đăng ký‎ dự tuyển:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định. Đối với bảng điểm học tập không theo thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 thì phải được quy đổi ra thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 khi nộp hồ sơ; Trường hợp người dự xét tuyển không được đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà điểm học tập và điểm tốt nghiệp không rõ ràng thì phải được cơ sở đào tạo xác nhận cụ thể về điểm học tập, điểm tốt nghiệp khi nộp hồ sơ.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì nộp bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

+ Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ; 04 ảnh 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ/ 01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.

- Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 22cmx32cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

3.3. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm/ 01 Hội đồng tuyển dụng.

3.4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

3.5.Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 17/01/2018 đến hết ngày 13/02/2018.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y Quảng Bình.

* Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới

Chi tiết tại Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, số 258/KH-TTGĐYK-PY ngày 29/12/2017 của Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình.

[Trở về]