Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
          Ngày 05 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số: 09/KH-UBND về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. Với các nội dung chính sau:

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020


Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới”.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTP giai đoạn 2011- 2015 và dự báo tình hình ATTP trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo ATTP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2020: Về cơ bản, việc kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

2. Các mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng.

* Chỉ tiêu:

Đến năm 2020: 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 95% người quản lý, 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

- Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý ATTP.

* Chỉ tiêu:

Đến năm 2020: 100% các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn có đủ cán bộ làm công tác ATTP; phòng kiểm nghiệm tuyến huyện thực hiện xét nghiệm được các chỉ tiêu vi sinh chủ yếu; tuyến xã, phường, thị trấn thực hiện được các test nhanh. Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP và tổ chức thực hiện phân tích một số nguy cơ cao về ATTP.

- Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

 * Chỉ tiêu:

Đến năm 2020: 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; khuyến khích và nâng cao số cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, VietGAP.

100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, vùng trồng rau và vùng chăn nuôi tập trung được giám sát dư lượng các chất độc hại.

- Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng đảm bảo ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

*Chỉ tiêu:                                                    

Đến năm 2020: 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc tuyến tỉnh quản lý, 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc tuyến huyện quản lý, 100% bếp ăn tập thể được kiểm soát chặt chẽ (cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, ký cam kết đảm bảo ATTP); 90% chợ được quy hoạch và kiểm soát ATTP (không bao gồm chợ tự phát).

- Mục tiêu 5: Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính.

*Chỉ tiêu:

  Đến năm 2020: Giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2011 - 2015. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

II. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo ATTP.

- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai theo giai đoạn và tình hình thực tế của địa phương.

- Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã, phường; nâng cao vai trò của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ở địa phương, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành y tế làm đầu mối.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống đến tuyến xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án quy hoạch các khu vực kinh doanh thức ăn đường phố, khu giết mổ tập trung.

2. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

2.1. Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTP

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản nhằm đảm bảo điều kiện cơ bản thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Tăng cường số lượng và năng lực của lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP.

+ Củng cố, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các tuyến; thiết lập hệ thống thông tin giữa các đơn vị để phối hợp trong thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP.

+ Tập trung đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị cho các phòng kiểm nghiệm hiện có. Nâng cao tỷ lệ số phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và GLP (Thực hành Phòng Kiểm nghiệm tốt), từng bước đáp ứng yêu cầu về kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý ATTP.

+ Thực hiện phân cấp đi đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương trong quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.2. Công tác thông tin truyền thông, đào tạo, tập huấn về ATTP

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi về ATTP. Xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thực hiện, kiến thức về ATTP đối với tất cả các nhóm đối tượng (quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng).

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các buổi nói chuyện, tập huấn những kiến thức cơ bản về: lựa chọn, bảo quản thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thái độ của người tiêu dùng, chủ động không sử dụng các thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin và thông tin chính xác về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

2.3. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về ATTP

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản, thủy sản không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp, đảm bảo sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

  - Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ các địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

- Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại.

- Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, chủ động giám sát các mối nguy ATTP để thông tin cảnh báo cộng đồng.

2.4. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

- Tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống giám sát, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức giám sát mối nguy các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao nhằm kịp thời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp...; quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống.

- Tăng cường công tác chứng nhận hợp quy, phù hợp, chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và ký cam kết đảm bảo ATTP ở các tuyến từ tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm làm cơ sở cho công tác quản lý ATTP nhằm mục đích:

+ Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý ATTP.

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Điều tra xử lý kịp thời, khắc phục và hạn chế hậu quả ngộ độc thực phẩm.

2.5. Áp dụng mô hình quản lý ATTP tiên tiến

- Duy trì và nhân rộng các mô hình cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO, VietGAP, VietGHAP), qua đó kiểm soát được các mối nguy ATTP và tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả từ các mô hình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Hội phụ nữ, Hội nông dân như mô hình “Trồng rau sạch”, “Bếp ăn sạch”, “Phụ nữ hãy nói không với sử dụng túi ni lông”, “Rau sạch tại gia”, “Tổ phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”, “Tổ phụ nữ dịch vụ ăn, uống thực hiện vệ sinh ATTP”; các mô hình điểm về nuôi trồng, sản xuất thực phẩm an toàn, các làng nghề chế biến nước mắm, chế biến thủy hải sản, làng nghề sản xuất rượu an toàn, trồng rau sạch.

- Khuyến khích các cơ sở duy trì tốt điều kiện ATTP song song với áp dụng chế độ kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở vi phạm.

3. Giải pháp về nguồn lực

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về ATTP:

+ Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động đảm bảo ATTP.

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm ATTP tại các tuyến, từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học.

+ Bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP.

+ Đưa nội dung giáo dục ATTP vào các cấp học phổ thông.

- Mở rộng hợp tác, kêu gọi dự án để đảm bảo nguồn lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xã hội hóa công tác đảm bảo ATTP:

+ Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đảm bảo ATTP.

+ Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm ATTP và các tổ chức chứng nhận.

+ Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với các cơ sở mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, duy trì tốt điều kiện ATTP.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động ATTP từng giai đoạn và triển khai có hiệu quả các chương trình dự án.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ATTP trên địa bàn.

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế tại địa phương để quy định cụ thể việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phân cấp quản lý; triển khai đồng bộ các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn, tránh trùng lặp, bỏ sót.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình… đăng tin bài, tuyên truyền về ATTP; tổ chức chiến dịch truyền thông với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng vào các giai đoạn cao điểm như Tháng hành động, Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu...

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động chuyên môn về thông tin truyền thông, cấp giấy chứng nhận; thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động giám sát mối nguy, đảm bảo ATTP các dịp cao điểm lễ, Tết, các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP: Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh việc thực hiện nâng cao chất lựợng kiểm nghiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về ATTP; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, tập huấn, kiến thức về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho cán bộ nông nghiệp tuyến huyện, xã và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh nông thủy sản.

- Chỉ đạo quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các vùng nguyên liệu, các cơ sở giết mổ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn; đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông lâm thủy sản thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong sản phẩm nông thủy sản, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP đến người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở chế biến nông thủy sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến và xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống của tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP, các chương trình, đề án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra sự cố về ATTP.

- Phối hợp cơ quan liên quan, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vấn đề đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Công thương.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động ATTP về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương.

3. Sở Công thương

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật ATTP, các quy định của pháp luật về ATTP tới các chủ thể kinh doanh thực phẩm. Phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ và nhân dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“.

- Đẩy nhanh tiến độ phân cấp, chỉ đạo tăng cường hoạt động thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

- Tăng cường kiểm tra chống sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung các nhóm mặt hàng: rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, sản phẩm dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định đảm bảo ATTP tại các chợ, siêu thị. Duy trì mô hình thí điểm “Chợ đảm bảo ATTP" đã được triển khai, đồng thời xây dựng dự án nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham gia các đoàn liên ngành, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo ATTP về cơ quan Thường trực để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP Trung ương.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ứng dụng hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về ATTP nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý.

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Có chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm..

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

- Chỉ đạo các trường có bếp ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng các dịch vụ ăn uống tại trường học; đồng thời gắn chỉ tiêu đảm bảo ATTP với các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn hàng năm.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong các trường học, huy động giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh tham gia tích cực công tác đảm bảo ATTP.


6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu phân bổ kinh phí các chương trình về ATTP và có kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP.

- Tham mưu đầu tư kinh phí nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tuyến làm công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

7. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo. Tham mưu phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để duy trì việc triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn theo từng giai đoạn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng theo các quy định hiện hành.

8. Sở Nội vụ

Phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan, rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ biên chế nhằm thực hiện tốt công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động quản lý nguồn ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm, các biện pháp đảm bảo ATTP theo từng giai đoạn.

- Phối hợp Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

10. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về ATTP, tập trung tại các khu du lịch trọng điểm thu hút số lượng lớn du khách.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

11. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng theo chức năng và nhiệm vụ được giao:

- Chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với các đơn vị Hải quan và các lực lượng của địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn đối với hành vi vận chuyển thực phẩm nhập lậu qua biên giới. Ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, không đảm bảo ATTP.  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác truyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành về ATTP cho đồng bào dân tộc khu vực đóng quân, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác thanh, kiểm tra về vệ sinh ATTP, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đẩy mạnh  công tác thông tin tuyên truyền về ATTP, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Thông tin chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo ATTP và các cơ sở chưa đảm bảo ATTP để người tiêu dùng quyết định lựa chọn thực phẩm.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm trên các kênh: phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử qbtv.vn... Phát huy vai trò là cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật.

- Tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền quy định pháp luật về ATTP, hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh; cập nhật đưa tin, bài phản ánh những cơ sở đảm bảo ATTP và những cơ sở không chấp hành các quy định về điều kiện ATTP để người dân biết lựa chọn sử dụng.

- Nâng cao chất lượng nội dung, chất lượng các chuyên mục; tăng thời lượng phát sóng hướng dẫn “An toàn thực phẩm Quảng Bình”.

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tốt các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm theo từng giai đoạn. Chủ trì phát động phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia vào công tác đảm bảo ATTP.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình truyền thông ATTP đang hoạt động có hiệu quả tại cộng đồng. Tiếp tục đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện đảm bảo ATTP.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền thông, vận động phụ nữ và cộng đồng thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Hội viên, phụ nữ có cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết thực hiện “ba không.

- Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức ATTP cho cán bộ, hội viên, phụ  nữ, đặc biệt là các cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

15. Hội Nông dân tỉnh

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động ATTP trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Phối hợp các sở, ban ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội viên về Luật an toàn thực phẩm, các kiến thức về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân bón, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn.

- Tăng cường phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông về chất lượng ATTP, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về sản xuất, chế biến thực phẩm đảm bảo ATTP chất lượng cho hội viên nông dân.

- Tham gia phối hợp liên ngành trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh ATTP, phối hợp với các ban, ngành chuyên trách ngăn chặn các trường hợp vi phạm về ATTP.

16. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về công tác đảm bảo ATTP theo từng giai đoạn, lồng ghép công tác đảm bảo ATTP vào các đợt chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” , “Mùa hè xanh”, “Tháng thanh niên”...

- Phát huy hơn nữa vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP.

- Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các đợt chiến dịch cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

17. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư. Triển khai các hoạt động cụ thể góp phần đảm bảo ATTP, gắn với nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tăng cường phối hợp các hoạt động giám sát ở cộng đồng dân cư về công tác sản xuất, nuôi trồng, các cơ sở giết mổ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Thông qua các Tổ tự quản, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về đảm bảo ATTP ở mỗi khu dân cư.

18. Liên đoàn lao động tỉnh, Hội cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng và hội nghề nghiệp

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào đảm bảo ATTP gắn với cuộc vận động xây dựng xã, phường, khu phố, thôn bản văn hóa.

- Triển khai các hoạt động cụ thể góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng mô hình cộng đồng tự giám sát ATTP đối với các cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ lẻ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP cho các hội viên và vận động cộng đồng cùng tham gia.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất đảm bảo ATTP tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, chú trọng kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố theo quy định.

- Quy hoạch địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

- Khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTP trên địa bàn. 

IV. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP của tỉnh, kinh phí các Chương trình, Dự án về ATTP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI PHỐI HỢP

- Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đảm bảo ATTP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020.

- Trên cơ sở mục tiêu và giải pháp chung đã đề ra, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch triển khai; định kỳ hàng năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 20 tháng 12 (Qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 57 Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình; Email phongquanlyngodoc.qb@gmail.com) để tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh./.

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG