Tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến lũy kế đến tháng 4 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến lũy kế đến tháng 4 năm 2023, cụ thể:

Chi tiết tại Công văn số 1144/SYT-TCCB ngày 11/5/2023 của Sở Y tế Quảng Bình/documents/45556/0/1144SYT11052023.pdf/835a861b-b690-e025-ca4c-b91451fb34d8?t=1683854228401

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG