Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 06/2016/TT-BYT 08/03/2016 Thông tư Quy định ghi nhãn thuốc
2 05/2016/TT-BYT 29/02/2016 Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
3 03/2016/TT-BYT 21/01/2016 Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu
4 41/2015/TT-BYT 16/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
5 4760/QĐ-BYT 09/11/2015 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
6 4759/QĐ-BYT 09/11/2015 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
7 4684/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Tổ chức, cán bộ
8 4695/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Y tế dự phòng
9 4692/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
10 4691/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình
« 1 2 3 4 »