Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4677/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2 4693/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin
3 4687/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế
4 4685/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế
5 4683/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực tài chính y tế
6 4694/QĐ-BYT 04/11/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
7 28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
8 26/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
9 27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
10 06/2015/TT-BYT 31/03/2015 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế
« 1 2 3 4