Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 
2 58/2023/TT-BTC 21/08/2023 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 26/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ tài chính quy định sử dụng và quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
3 14/2023/TT-BYT 30/06/2023 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
4 13/2023/TT-BYT 29/06/2023 Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu do cơ sở KBCB của nhà nước cung cấp.
5 40/2023/TT-BTC 09/06/2023 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
6 12/2023/TT-BYT 06/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
7 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
8 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe
9 06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Thông tư ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
10 07/2023/TT-BYT 04/04/2023 Thông tư Hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
1 2 3 »