Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 Sở Y tế hiện đang cung...  
Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính sau: (Chi tiết tại danh sách dưới dây) Sở Y tế thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm được...
Xem tiếp
Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin  
Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
Xem tiếp
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ và massage  
Công văn số 200/SYT-NVY ngày 30/01/2018 của Sở Y tế Quảng Bình
Xem tiếp
Xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế  
Công văn số 727/SYT-QLD, ngày 09/5/2017 của Sở Y tế Quảng Bình
Xem tiếp
Vui lòng chọn mẫu hiển thị