Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ);

b) Giám đốc Sở Y tế là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở

a) Phòng Nghiệp vụ Y;

b) Phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Tổ chức cán bộ;

đ) Thanh tra (có con dấu riêng để hoạt động).

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Y tế có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

3. Các Chi cục trực thuộc Sở

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa và gia đình;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trực thuộc Sở Y tế có Chi Cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng. Số lượng Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

a) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

b) Trung tâm Mắt - Nội tiết (Xây dựng phát triển thành Bệnh viện Mắt);

c) Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y;

d) Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

đ) Bệnh viện Y Dược cổ truyền;

e) Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình;

g) Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy;

h) Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh;

i) Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới;

k) Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch;

l) Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa;

m) Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa;

n) Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy;

o) Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh;

p) Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới;

q) Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch;

r) Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn;

s) Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch;

t) Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa;

u) Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Sở Y tế. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

5. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế công chức, viên chức và tổng số lượng người làm việc của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ).

(Theo Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG