Phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Thực hiện Quyết định số 758/KH – UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về Phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Sở Y tế ban hành Kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua Đợt Thi đua đặc biệt nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành Y tế, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Y tế góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

3. Đợt Thi đua được tổ chức, triển khai sâu rộng, có hiệu quả ở trong toàn ngành Y tế Quảng Bình.

4. Phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong Đợt Thi đua để biểu dương, khen thưởng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Khẩu hiệu thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế Quảng Bình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

2. Thời gian: Từ ngày 25/4/2023 đến ngày 31/12/2023.

3. Nội dung:

a) Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế Quảng Bình về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

c) Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống dịch bệnh góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết hợp Đợt Thi đua đặc biệt này với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, Bộ Y tế phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025”; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…; phong trào "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Ngành Y tế chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19” ….

d) Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là những giá trị cốt lõi của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ở các các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

e) Tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; trong thực hành tiết kiệm và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

1.1 Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế:

- Theo dõi, đôn đốc đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch, phát động phong trào, triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt này, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn các đơn vị, xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

1.2 Trách nhiệm của các đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, phát động đợt thi đua sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị năm 2023. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở và bản tin Y tế Quảng Bình.

          - Trên đây là Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023 ) của Ngành Y tế Quảng Bình. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế Quảng Bình phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2023, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ những năm tiếp theo./.

(Kế hoạch số 1032/KH-SYT ngày  28/4/2023 của Sở Y tế Quảng Bình)

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG