Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
2 38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
3 33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
4 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
5 02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
6 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
7 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
8 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
9 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
10 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước
1