Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 14/2023/TT-BYT 30/06/2023 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
2 13/2023/TT-BYT 29/06/2023 Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu do cơ sở KBCB của nhà nước cung cấp.
3 12/2023/TT-BYT 06/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
4 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
5 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe
6 07/2023/TT-BYT 04/04/2023 Thông tư Hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
7 06/2023/TT-BYT 12/03/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
8 03/CT-BYT 10/03/2023 Chỉ thị về công tác quốc phòng, an ninh của ngành Y tế năm 2023.
9 1234/BYT-DP 10/03/2023 Tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19
10 1165/BYT-KCB 07/03/2023 Liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06
1 2 3 4 »